امروز خوشحال هستم. چرا که پس از قریب بیست سال به رویایی که در سر می پروراندم خود را نزدیکتر از همیشه می بینم.
28 ساله بودم که در یک روز داغ تابستانی دوستی خود را با دریا آغاز کردم. تیرماه سال 1375 .تنها بودم و جوان. آنقدر جوان که گرمای سواحل داغ خلیج فارس چندان اثری بر من نداشت. در کنار ساحل قدم میزدم و رویا پرورانی میکردم. دیگران اما اسمش را گذاشته بودند  رویا بافی .
حق هم داشتند. برای رسیدن به رویا باید نیرویی و توانی و شوری فرا زمینی داشته باشی. یک کلام باید عاشق باشی.
اما از خوب روزگار من آن راهم بدست آورده بودم. عاشق شده بودم. عاشق دریا و رمز و رازهایش.
نمیخواهم شما را باخود به دنیای دریا و سدیم و کلرومنیزیم و پتاسیم و بروم و لیتیم و سولفات وارد نمایم. زیرا این ترکیبات دوست داشتنی برای آنها که عاشق نیستند چیزی جز فرمولهای شیمیایی عذاب آور نیست.
پانزده سال اما زمان برد. پانزده سال زمان برد تا ازآن سواحل داغ و دریای بی نظیرش،بلورهای سفید رنگ نمک حاصل شود.
بلورهایی به حجم یک میلیون تن درسال.
در آن پانزده سال مجموعه ای احداث شد که ایران عزیزمان را تبدیل به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نمک دریا در دنیا کرد. سالانه یک میلیون تن در نمک صنعتی.
خاصیت رویا اما در پایان ناپذیری آن است. رویا تو را در خود غرق میکند و مسیری پیش رویت میگذارد که برای آن پایانی نیست.
رویایی به نام نمک دریایی خوراکی. نمک دریایی برای سفره های مردم. برای مردم خسته از بیماری های قرن بیست و یک. خسته از سرطان. از فشار خون. مستاصل در برابر سکته. مردمی خشمگین از مسببان.
 برای التیامی بودن بر دردهای مردم، دیگر اما تنها نبودم. مجموعه ای داشتم از بهترین متخصصان کشور. از صبورترین کارگران. به راستی دست هنرمند کارگر ایرانی را باید بوسید.
در طول چهار سال کارخانه ای تاسیس شد مجهز و مدرن. محصولی تولید شد قابل احترام. اولین نمک دریایی خوراکی کشور.
خانمها وآقایان ، مفتخرم شما را دعوت نمایم برای آشنایی با رویاهایی که آنها را از عالم خیال به عالم وجود سوق دادم. بیشتر با شما سخن خواهم گفت.

ارادتمند

عبدالرضا حرمتی
با ما در تماس باشید
مدیریت 06133739480
فروش 7-06133739488